Θέση Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας «άνοιξε» η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Θέση Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας «άνοιξε» η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Γνωστοποίηση για την πλήρωση θέσης, με σύμβαση Ορισμένου χρόνου, συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, δημοσιοποίησε η περιφέρεια Θεσσαλίας, προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι και να υποβάλλουν αίτηση.

 

Ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας επιλέγεται και διορίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Το άτομο που θα προσληφθεί θα έχει έχει αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες, οι οποίες μεταβιβάζονται από τον Περιφερειάρχη και αναφέρονται αποκλειστικά σε αυτόν.

Περαιτέρω, ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας:

α) συμμετέχει στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,

β) παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες στο αντικείμενο αρμοδιοτήτων της πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας προς τον Περιφερειάρχη, το Περιφερειακό Συμβούλιο και τις Επιτροπές της Περιφέρειας, ή τις υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη,

γ) παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τις διαδικασίες και τις επιχειρησιακές δράσεις, που αποσκοπούν στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών, των υποδομών και υπηρεσιών ζωτικής σημασίας, καθώς και στη μείωση του κινδύνου καταστροφών, που προκαλούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,

δ) εκπονεί μελέτες, συντάσσει εκθέσεις, υποβάλλει προτάσεις και εισηγήσεις, επεξεργάζεται και παρουσιάζει στοιχεία απαραίτητα για την υλοποίηση πολιτικών πολιτικής προστασίας.

Για την πλήρωση της θέσης απαιτούνται:

α. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για μόνιμο προσωπικό ήτοι:

  • Να είναι Έλληνες πολίτες.
  • Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
  • Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
  • Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική συμπαράσταση ή απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου ΝΠΔΔ (άρθρα 8 και 9 του Ν.3528/2007).
  • Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.

β. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σπουδών σχολών της αλλοδαπής.

γ. Επιχειρησιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών, ανάλογη με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας.

δ. Εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών, σε θέσεις ευθύνης, ενδεικτικώς αναφερόμενων των θέσεων που σχετίζονται με τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, την κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων, τη διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων, τη στοχοθεσία, το συντονισμό ομάδων και την παρακολούθηση επίτευξης στόχων.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφα Τίτλων Σπουδών.
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
  3. Βεβαιώσεις ή οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο που αποδεικνύει την απαιτούμενη εμπειρία.
  4. Βιογραφικό Σημείωμα.
  5. Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματος διορισμού και περί μη κατοχής άλλης θέσης και απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα και περί εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους άνδρες).

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τη σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας –Τμήμα Προσωπικού (Διοικητήριο, 1ος όροφος, Γραφείο 1.58) εντός πέντε ημερών από την δημοσίευση της γνωστοποίησης.

___________________________________

Το άρθρο αντλήθηκε και αναδημοσιεύθηκε αυτόματα στις: 01/02/2024 ώρα 6:01 μμ από την ιστοσελίδα

Το Radio Oasis δεν υιοθετεί τις απόψεις των αρθρογράφων, ούτε σημαίνει ότι συμφωνεί με τα ρεπορτάζ που αναδημοσιεύει αυτόματα από άλλες ενημερωτικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και το περιεχόμενό τους. Συνεπώς, δε φέρει καμία ευθύνη εκ του νόμου.