Παρέμβαση του Σ.Ε.ΠΕ.Θ. και του Συλλόγου Υπαλλήλων Π.Ε. Τρικάλων σχετικά με τη δημιουργία ενιαίου φορέα Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας

Παρέμβαση του Σ.Ε.ΠΕ.Θ. και του Συλλόγου Υπαλλήλων Π.Ε. Τρικάλων σχετικά με τη δημιουργία ενιαίου φορέα Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας

Σχετ.: α) το υπ’ αριθμ. 5/14-01-2024 έγγραφό μας

β) Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο “Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, περιλαμβανομένων :

α) της διαχείρισης των υδάτων της Θεσσαλίας με τη σύσταση και λειτουργία νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία ‘’Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία’’ (Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε.) και ρυθμίσεις για την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.,

β) της μεταρρύθμισης στη διαχείριση των δασών,

γ) των ρυθμίσεων για την Αστική Ανθεκτικότητα, την Αστική Πολιτική και τις βιώσιμες πόλεις του Ενιαίου θεσμικού πλαισίου για τον έλεγχο και την καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης – τις ρυθμίσεις για τον εξορθολογισμό της εκτός σχεδίου δόμησης και λοιπές πολεοδομικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις όπως η θέσπιση του Προγράμματος ‘’Απόλλων’’ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των ευάλωτων νοικοκυριών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β’ βαθμού, των Τοπικών και Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης ανά την Επικράτεια , λοιπές ρυθμίσεις για έργα Α.Π.Ε., για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών, για τη λειτουργία της Ε.Δ.Ε.Υ.Ε.Π. και της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, για το πλαίσιο δημιουργίας ηλεκτρικού χώρου.

Με το από 14-01-2024 σχετικό (α) έγγραφο καταγγείλαμε την κυβερνητική πρόθεση για δημιουργία Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Υδάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας υπό την μορφή Ανώνυμης Εταιρείας.

Προσφάτως ενημερωθήκαμε για το σχετικό (β) Σχέδιο Νόμου στο άρθρο 16 του οποίου, αναφέρεται ότι, το προσωπικό της Δ/νσης Υδροοικονομίας & Εποπτείας ΟΕΒ της Περιφέρειας Θεσσαλίας καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε.

Οι συνάδελφοι που εργάζονται στην Δ/νση Υδροοικονομίας και Εποπτείας ΟΕΒ είναι μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι αορίστου χρόνου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, έχουν προσληφθεί με νόμιμες διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ και καλύπτουν οργανικές θέσεις σύμφωνα με το οργανόγραμμα της Περιφέρειας.

Από τη σύστασή της η συγκεκριμένη Δ/νση της Περιφέρειας, ανέλαβε μεγάλο όγκο αρμοδιοτήτων που πριν τη σύστασή της διεκπεραιώνονταν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Οι αρμοδιότητες αυτές, είναι οι κάτωθι:

-Έλεγχοι για αδειοδοτήσεις υδροληψιών, διεκπεραιώσεις καταγγελιών, διαπιστώσεις και βεβαιώσεις παραβάσεων για μη εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων διαχείρισης υδάτινων πόρων.

-Εκτέλεση του προγράμματος ελέγχου ποιότητας αρδευτικών υδάτων του Τμήματος Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών Έργων και αξιοποίησης εδαφοϋδατικών πόρων της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων Εδαφοϋδατικών πόρων και λιπασμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

-Έκδοση βεβαιώσεων προς τη ΔΕΗ, σχετικά με το δικαίωμα χρήσης αγροτικού τιμολογίου.

-Έλεγχος των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, όπως επίσης και εποπτεία αυτών, σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, εντός της τελευταίας τετραετίας, η Διεύθυνση Υδροοικονομίας και Εποπτείας ΟΕΒ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ελέγχει σε ετήσια βάση τα οικονομικά στοιχεία των προαναφερθέντων Οργανισμών και επιπλέον τις διοικητικές διαδικασίες λειτουργίας των Οργανισμών, όπως προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις εργασίας.

-Έλεγχος των συμβάσεων των Οργανισμών που συνίστανται είτε στην προμήθεια υλικών είτε στην εκτέλεση έργων στις περιοχές δικαιοδοσίας των Οργανισμών.

Η κατάργηση της Δ/νσης θα σήμαινε μεγάλη ταλαιπωρία για τον αγροτικό κόσμο αφού η υπηρεσία εμπλέκεται έμμεσα ή άμεσα με όλες τις υπηρεσίες δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης του αγροτικού κόσμου. (Άδειες χρήσης ύδατος, εξηλεκτρισμός, αγροτικά τιμολόγια, περιβαλλοντικά προγράμματα).

Η πρόοδος στο νοικοκύρεμα των ΟΕΒ τα τελευταία 4 έτη, (από τότε που η Δ/νση ανέλαβε την εποπτεία τους, με σκοπό τη διόρθωση των δυσλειτουργιών 30 ετών) είναι σημαντική παρόλο που απέχει πολύ από το επιθυμητό επίπεδο.

Η μεταφορά των υπαλλήλων στον νέο ιδιωτικό φορέα ο οποίος θα είναι Ανώνυμη Εταιρεία θα αλλάξει την σχέση εργασίας τους.

Επιπροσθέτως, η υπηρεσιακή τους εξέλιξη στον νέο φορέα δεν θα είναι ίδια με αυτή στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η δημιουργία Ανώνυμης Εταιρείας και η απορρόφηση της Δ/νσης Υδροοικονομίας και των ΤΟΕΒ προβληματίζει καθώς η σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι ορθότερη από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οποία μεριμνά για το όφελος των πολιτών της παρά από μια Ανώνυμη Εταιρεία η οποία μεριμνά για την αύξηση των κερδών της. Το νερό για τον κάμπο της Θεσσαλίας είναι η πηγή της ανάπτυξής του και της ευημερίας του. Η διαχείρισή του από μια Ανώνυμη Εταιρεία θα εγκλωβίσει όλους τους αγρότες σε αυξημένες τιμολογιακές πολιτικές. Πρόκειται για τη γνωστή πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και απαξίωσης των Δημοσίων Υπηρεσιών, η οποία αποδυναμώνει το φορέα της Περιφέρειας και θέτει τους πολίτες ομήρους των ιδιωτικών εταιρειών που μόνο σκοπό έχουν την αύξηση των κερδών τους.

Ακολουθώντας την πολιτική της ΕΕ, κάνουν τώρα με το νερό τα ίδια που έκαναν πριν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις στους σιδηρόδρομους και φτάσαμε σήμερα να μετράμε νεκρούς στις ματωμένες ράγες των κερδών! Τα ίδια έκαναν και στην ενέργεια και φτάσαμε στην ενεργειακή φτώχεια, στα κομμένα ρολόγια, ενώ τα καρτέλ των ενεργειακών επιχειρήσεων μετρούν τεράστια κέρδη!

Η ίδια πολιτική με παραλλαγές, εφαρμόστηκε σε όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ, προκειμένου υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια να βρουν κερδοφόρα διέξοδο στους κλάδους που “απελευθερώνονταν” σταδιακά από την κρατική προστασία: Τηλεπικοινωνίες, Ενέργεια, Μεταφορές και το Νερό.

Για τους προαναφερθέντες λόγους, είμαστε κάθετα αντίθετοι στην κατάργηση οποιασδήποτε οργανικής μονάδας και σε οποιαδήποτε αλλαγή εργασιακής σχέσης ή προσπάθειας επηρεασμού της υπηρεσιακής εξέλιξης όλων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Είμαστε κάθετα αντίθετοι στη δημιουργία Ανώνυμης Εταιρίας και η απορρόφηση από αυτήν της Δ/νσης Υδροοικονομίας και Εποπτείας ΟΕΒ τη στιγμή που η βασική αρμοδιότητα της εν λόγω υπηρεσίας θα είναι η διαχείριση των υδάτινων πόρων και η εποπτεία της λειτουργίας των ΟΕΒ.

Αντί λοιπόν, με αφορμή τα τελευταία σοβαρά γεγονότα πλημμυρών να αναβαθμιστεί η λειτουργία της υπηρεσίας της Περιφέρειας και να ενισχυθεί με επιστήμονες και με τεχνολογικό εξοπλισμό ώστε να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο συντονισμό του συνόλου των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση των υδάτων προς όφελος των παραγωγικών τάξεων και όλων των πολιτών της, προκρίνεται η λύση της δημιουργίας του Φορέα διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας και μάλιστα ως Ανώνυμης Εταιρείας. Δηλαδή δημιουργείται Ανώνυμη Εταιρεία για να διαχειριστεί το μεγαλύτερο δημόσιο αγαθό που αποτελεί το βασικό πυλώνα ανάπτυξής και ευημερίας του Θεσσαλού.

Τα παραδείγματα παραχώρησης δημόσιων αγαθών σε ιδιώτες με δυσμενή αποτελέσματα για την πλειοψηφία των πολιτών είναι πάρα πολλά. Ο κίνδυνος να εγκλωβιστούν οι Θεσσαλοί αγρότες σε αυξημένες τιμολογιακές πολιτικές από μια Ανώνυμη Εταιρεία και μεγάλο ποσοστό εκτάσεων που αρδεύονται σήμερα να είναι αδύνατο να αρδευτούν είναι κάτι παραπάνω από υπαρκτός. Επίσης η λύση της δημιουργίας νέων φορέων παρακάμπτοντας τις υπάρχουσες υπηρεσίες για να λυθούν χρόνια προβλήματα είναι τουλάχιστον αναποτελεσματική (βλέπε φορέας Διαχείρισης Κάρλας). Η εκκαθάριση των ΤΟΕΒ θα καθυστερήσει να υλοποιηθεί οπότε δεν θα δοθεί λύση στα προβλήματα που ήδη υπάρχουν.

Με γνώμονα το συμφέρον του Θεσσαλού πολίτη και των εργαζομένων συναδέλφων μας προτείνουμε:

l Η Δ/νση Υδροοικονομίας και Εποπτείας ΟΕΒ να αναβαθμιστεί και να αναλάβει τον πραγματικό της ρόλο σύμφωνα με το οργανόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ιl Να συζητηθεί άμεσα η επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ της Δ/νσης Υδροοικονομίας και της Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με στόχο τη δημιουργία μίας αποτελεσματικής συνεργασίας και παράλληλης συντόμευσης των διαδικασιών που συνεπάγονται την κατανάλωση εργατοωρών σε ήσσονος σημασίας αρμοδιότητες. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρξει χρόνος πραγματικών ελέγχων και συντονισμού των εμπλεκομένων που είναι και η ουσία της διαχείρισης.

lΙΙ Να δημιουργηθεί ένα ευέλικτο συντονιστικό όργανο με δικαιοδοσία άμεσης δράσης σε έκτακτες καταστάσεις. Το όργανο αυτό, να εποπτεύεται άμεσα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

IV. Αν είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός νέου φορέα, να είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με προσωποπαγείς θέσεις για τους εργαζομένους που θα αποσπαστούν σε αυτόν. Επίσης, οι αποσπάσεις θα πρέπει να είναι οικειοθελείς και όσοι συνάδελφοι δεν επιθυμούν να αποσπαστούν στον νέο Οργανισμό, να μετακινηθούν σε υπηρεσίες της ήδη υποστελεχωμένης Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Προτείνουμε ο τεχνικός σύμβουλος που θα καταγράψει τα δίκτυα και τα βασικά αναγκαία έργα που πρέπει να γίνουν, να καταθέσει την μελέτη του στην Δ/νση Υδροοικονομίας και ΟΕΒ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και όχι στην Ανώνυμη Εταιρεία που πρόκειται να συσταθεί.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επεσήμανε την ανάγκη της σωστής διαχείρισης του νερού, που αποτελεί, όπως είπε, ένα δημόσιο αγαθό, με απόλυτη προσοχή διότι χωρίς νερό δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας. Και εμείς αναρωτιόμαστε από πότε ένα δημόσιο αγαθό πρέπει να διαχειρίζεται από μια Ανώνυμη Εταιρεία και όχι από μια Δημόσια Υπηρεσία;

Το νερό είναι κοινωνικό δικαίωμα, δεν μπορεί να αποτελεί εμπόρευμα.

Ζητούμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας να στηρίξει τα αιτήματα των Συλλόγων Εργαζομένων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της ΠΕ Τρικάλων και να εκδώσουν ψήφισμα συμπαράστασης.

Σας ευχαριστούμε εκ’ των προτέρων για την άμεση και ουσιαστική παρέμβασή σας.

Για τον Σύλλογο Εργαζομένων Περιφέρειας Θεσσαλίας και τον Σύλλογο Υπαλλήλων ΠΕ Τρικάλων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πέτρος Σκάμπουρας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Άγγελος Αγοραστός

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σοφία Βενέτη

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μαρία Βαγιωνά

 

___________________________________

Το άρθρο αντλήθηκε και αναδημοσιεύθηκε αυτόματα στις: 01/03/2024 ώρα 12:01 μμ από την ιστοσελίδα

Το Radio Oasis δεν υιοθετεί τις απόψεις των αρθρογράφων, ούτε σημαίνει ότι συμφωνεί με τα ρεπορτάζ που αναδημοσιεύει αυτόματα από άλλες ενημερωτικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και το περιεχόμενό τους. Συνεπώς, δε φέρει καμία ευθύνη εκ του νόμου.